Κατάσταση
Δεν το Παρακολουθώ
Συμμετοχή
Δωρεάν
Έναρξη Μαθήματος

Η άγρια ζωή της σχολικής αυλής

Πρόκειται για ένα μάθημα ασύγχρονης εκπαίδευσης για τη γνωριμία των δασκάλων, κυρίως του Δημοτικού, με την υπαίθρια μάθηση στο πλαίσιο της σχολικής αυλής. Η σχολική αυλή, όσο περιορισμένης έκτασης κι αν είναι, αποτελεί έναν ιδανικό χώρο μετάδοσης της γνώσης για τον φυσικό κόσμο.

Σκοπός του μαθήματος είναι να επηρεάσει το εκπαιδευτικό πλαίσιο προς όφελος της προστασίας της αστικής βιοποικιλότητας μέσω της δραστηριοποίησης, της εξερεύνησης και της παρατήρησης στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Επιμέρους Στόχοι

  • η γνωριμία της εκπαιδευτικής κοινότητας με τα οφέλη της υπαίθριας μάθησης
  • η πρακτική εφαρμογή δραστηριοτήτων με θέμα τη βιοποικιλότητα στον προαύλιο χώρο
  • η σταδιακή εισαγωγή της υπαίθριας μάθησης σε θεματικές του προγράμματος σπουδών

Το μάθημα διακρίνεται σε τέσσερεις ενότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω:

  1. «Προετοιμάζουμε το έδαφος – Η σπορά στην τάξη»: Στην ενότητα αυτή θα πληροφορηθείτε για τα οφέλη της υπαίθριας εκπαίδευσης αλλά για την αστική βιοποικιλότητα.
  2. «Προετοιμάζουμε το έδαφος – Καλλιεργώντας τους νέους σπόρους»: Στην ενότητα αυτή εξοικειώνεστε με τη θεματική της βιοποικιλότητας και της υπαίθριας μάθησης μέσα από δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός τάξης.
  3. «Ενθαρρύνοντας τα νεαρά φυτά»: Στην ενότητα αυτή εφαρμόζετε προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη σχολική αυλή.
  4. «Φυτεύοντας νέους σπόρους»: Στην ενότητα αυτή γίνεται η εισαγωγή της υπαίθριας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών και τη σχολική καθημερινότητα.

Πόσο χρόνο θα πρέπει να διαθέσω στο παρόν μάθημα;

Το παρόν μάθημα διαρκεί κατά προσέγγιση 5 ώρες. Πιο αναλυτικά:

«Προετοιμάζουμε το έδαφος – Η σπορά στην τάξη»45’
«Προετοιμάζουμε το έδαφος – Καλλιεργώντας τους νέους σπόρους»45’
«Ενθαρρύνοντας τα νεαρά φυτά»120΄
«Φυτεύοντας νέους σπόρους» 90΄

Η προτεινόμενη διάρκεια κάθε ενότητας αφορά τον χρόνο παραμονής στην πλατφόρμα και δεν περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή δραστηριοτήτων. Η συνολική διάρκεια εξαρτάται από τον χρόνο που θα αφιερωθεί στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων και τη σύνταξη των εργασιών.

Περιεχόμενα Μαθημάτων

Ανάπτυξη όλων